Morphologie

 
Admin

1. Substantiv

1.1 Zeit: shíhoushíjiān

1.1.1 rìqī: nián, yuèhào, xīngqī, lǐbài, zhōu
1.1.2 tiān
1.1.2.1 chūntiānxiàtiānqiūtiāndōngtiān
1.1.2.2 qiántiānzuótiānjīntiānmíngtiānhòutiān

1.2 Lehren und Lernen

1.2.1 jiàoshìjiàoshòujiàocái
1.2.2 xuéxiàoxuéqīxuéfèi

1.3 Positionsnomen

1.3.1 shàngxià
1.3.2 qiánhòu, zuǒ, yòu
1.3.3 dōng, nán, xī, běi

2. Pronomen

2.1 Personalpronomen

2.1.1 , tā (1-2-3)
2.1.2 men
2.1.3 dàjiā, biérén, zìjǐ

2.2 Possessivpronomen

2.3 Demonstrativpronomen

2.3.1 zhè
2.3.2 nà

2.4 Fragepronomen

3. Adverb

3.1 , yě, zhǐ, dōu, hái

3.2 sehr

4. Präposition

4.1 zài

4.2 hé, tóng, gēn

4.3 cóng

5. Verb

5.1 Ko-Verb „sein“

5.1.1 shì + Nomen
5.1.2 hěn + Adjektiv
5.1.3 zài + Ort

5.2 Modalverb

5.2.1 yào, xiǎngyào
5.2.2 xǐhuan, ài
5.2.3 néng, kěyǐ, huì

5.4 Richtungsverb

5.4.1 qù, zài
5.4.2 lái, guò
5.4.3 shàng, xià

6. Adjektiv

6.1 gèngzuì

6.2 diǎnr

7. Zahlwort

7.1 Kardinalzahl

7.1.1 Grundzahlen: èrsānliùjiǔ
7.1.2 Stellenwerte: shíbǎi, qiān, wàn, 

7.2 Ordinalzahl

7.2.1 mit 
7.2.2 ohne dì

8. Zähleinheitswort (ZEW)

9. Konjunktion

9.1 hé, érqiě

9.2 huòzhě

10. Partikel

10.1 Struckturpartikel

10.1.1 Attribut „de“
10.1.2 Komplement „de“
10.1.3 Adverbiale Bestimmngen „de“

10.2 Fragepartikel

10.2.1 ne
10.2.2 ma

10.3 Modalpartikel

10.3.1 ba
10.3.2 a

Zitat
Themenstarter Veröffentlicht : 24/12/2020 5:38 pm
Teilen: